Vad är en balansrapport?

Kortfattat så är en balansrapport en sammanställning av företagets tillgångar och skulder vid en angiven tidpunkt. Man kan enkelt skapa balansrapport i dem flesta bokföringsprogram och på så sätt slippa räkna själv.

För att stämma av att ett företags bokföring är rättvisande är det viktigt att regelmässigt göra kontroller och analyser. Genom rapportering av företagets ekonomiska ställning vid olika tidpunkter kan man få en uppfattning om hur företagets intäkter och kostnader ser ut, samt vilka tillgångar och skulder företaget har. Tillsammans med en resultatrapport ger en balansrapport därför viktig information om hur företaget presterar.

Balansrapporten är en förteckning över företagets tillgångar och skulder vid ett visst tillfälle. Balansrapporten sammanfattar vilka tillgångar som finns i företaget och om de har finansierats genom eget kapital eller skulder. Skulderna visar vad företaget är skyldigt exempelvis leverantörer eller kreditinstitut.

De konton som i bokföringen visar bolagets tillgångar och skulder kallas balanskonton. Balanskontona delas ofta upp i just tillgångskonton och skuldkonton. Summan av bolagets tillgångar alternativt summan av skulderna och det egna kapitalet kallas för balansomslutning. När räkenskapsåret avslutas ska summan av tillgångarna alltid vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna. Eftersom slutsummorna alltid ska vara lika – i balans – kallas denna typ av rapportering balansrapport.

En balansrapport används för avstämning och uppföljning av ett företags löpande bokföring. En balansrapport kan ses som en förenklad variant av en balansräkning, eftersom balansräkningen ofta är mer omfattande. Balansräkningen är en del av årsredovisningen och visar en verksamhets tillgångar och skulder vid en bestämd tidpunkt, i regel på räkenskapsårets sista dag.

LOGGA IN