Vad är en resultatrapport?

Resultaträkningen visar ett företags resultat

Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

Resultaträkningens delar

En resultaträkning är uppdelad för att underlätta översikten och även för att få ut rätt resultat. Det finns dock ingen exakt mall för hur en resultaträkning ska se ut, utan varierar från företag till företag. Däremot följer de flesta numera en utformningsstandard för att underlätta avläsningen.

Förenklat kan en resultaträkning innehålla följande delar:

  • rörelseresultatet, vilket är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader
  • resultat efter finansiella poster, alltså de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna
  • extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas och som uppgår till ett väsentligt belopp
  • bokslutspositioner så som över- och underavskrivningar samt avsättning till/upplösning av periodiseringsfonder
  • skatt
  • årets resultat
LOGGA IN